اخبار

IMG-20150802-151330

تانکر هوایی
چهار شنبه 1 ژوئن 2016

تانکرهای هوایی عمدتاً با توجه به حkoosha11جم مورد نیاز ساخته می شوند.

در انتخاب حجم مخازن هوایی بر خلاف مخازن زمینی ایستاده، فاکتورهای زیادی مورد بررسی قرار میگیرند. 

صرفه جویی در انتخاب حجم تانکر هوایی، مهمترین فاکتور قلمداد میشود زیرا افزایش حجم در مخازن هوایی چندین برابر به هزینه ساخت آنها می افزاید. 

ازاین جهت استفاده از منابع هوایی تنها زمانی پیشنهاد می شود که دسترسی به بلندی های طبیعی امکان پذیر نباشد.

تانکرهای هوایی معمولاً برای ایجاد فشار مناسب به علت نبودن زمین مرتفع در محل مورد استفاده قرار میگیرد. 

یکی از کاربردهای مهم تانکر هوایی، آبیاری زمین های زراعی می باشد. به این صورت که آب نخست با پمپ های سانتریفیوژ به درون تانکر هوایی فرستاده می شود و سپس آب از تانکر هوایی به شبکه لوله ها در مزارع فرستاده می شود.

برچسب ها

دیدگاه ها